Hustisya!

June 24, 2007

Hustisya! (Justice!)

Ang Hustisya! ay isang pagsisiyasat sa mga paglabag sa karapatang pantao ng rehimeng Macapagal-Arroyo sa rehiyong Bikol. Ang kaso ng pagpaslang kay Pastor Isaias Sta. Rosa ng mga elemento ng 9th Military Intelligence Batalion Philippine Army ay isa sa mga kasong tinutukan ng dokumentaryo. Mapapanood sa Hustisya! ang di-magagaping diwa ng mamamayang Bikolano na ipagtanggol ang karapatan at kabuhayan sa kabila ng kaliwa’t kanang pandarahas ng mga pwersa ng gubyerno.

Hustisya! (Justice!) investigates the series of human rights violations of the Macapagal-Arroyo regime in the Bicol region. One of the cases highlighted by the documentary is the murder of Pastor Isaias Sta. Rosa by elements of the 9th Military Intelligence Batalion of the Philippine Army. Hustisya! shows the resoluteness of the people in their struggle to defend their rights and livelihood amidst the violence perpetrated by government forces.

Date Released: October 2006
Running Time: approximately 30 mins
Video File Format: MPEG1 VCD
With English Subtitles

Watch in YouTube [part1] [part2] [part3] [part4]

Download Files (5) Click to Download

Hustisya_English_Subtitles_VCD.part1.rar (66.7 MB)
Hustisya_English_Subtitles_VCD.part2.rar (66.7 MB)
Hustisya_English_Subtitles_VCD.part3.rar (66.7 MB)
Hustisya_English_Subtitles_VCD.part4.rar (66.7 MB)
Hustisya_English_Subtitles_VCD.part5.rar (38 MB)

Important note: Files to be downloaded are RAR archives split into separate linked files. To extract the video file, completely download all the files and extract the 1st file (ex. file.part01.rar) using WinRAR

Download WinRAR 3.62 | Browse the RARLab Website

Advertisements

News Report: Regional People’s Caravan 2004

April 5, 2004

News Report: Regional People’s Caravan 2004

Ang maikling produksyong handog ng Bikox X Press ay isang balita tungkol sa Regional People’s Caravan noong Abril 2004. Ang mahigit isang linggong paglalakbay ay nagsimula sa probinsya ng Sorsogon at nagtapos sa probinsya ng Camarines Norte. Tampok na bahagi ng balita ang pandarahas ng militar sa piket ng mga delagado sa harap ng headquarters ng 42nd Infantry Batalion Philippine Army.

This short production presented by Bikol X Press is a news report about the Regional People’s Caravan last April 2004. The week-long journey started in the province of Sorsogon and culminated in the province of Camarines Norte. Highlight of the news report was the military’s harassment of the contingent when the delegates staged a picket in front of the headquarters of the 42nd Infantry Batalion Philippine Army.

Date Released: April 2004
Running Time: 14 mins 11 sec
Video File Format: MPEG1 VCD

Watch in YouTube [part1] [part2]

Download Files (3)

BikolXPress_April2004_NewsReport.part1.rar (48 MB)
BikolXPress_April2004_NewsReport.part2.rar (48 MB)
BikolXPress_April2004_NewsReport.part3.rar (40 MB)

Important Note: Files to be downloaded are RAR archives split into separate linked files. To extract the video file, completely download all the files and extract the 1st file (ex. file.part01.rar) using WinRAR

Download WinRAR 3.62 | Browse the RARLab Website


Pulitika ng Masa

April 1, 2004

Pulitika ng Masa (Politics of the People)

Pulitika ng masa, pulitikang nagtataguyod sa interes ng masa. Nagtataguyod ng pagbabago para sa kapakanan ng masa. Ipinakikilala ng dokumentaryo ang anim na progresibong partylist na nagtataguyod sa pulitika ng masa: ang Bayan Muna, Anakpawis, Gabriela Women’s Party, Migrante Partylist, Suara Bangsamoro, at ang Anak ng Bayan Partylist (Kabataan Partylist sa kasalukuyan). Sa eleksyong 2004 unang lumahok ang limang partylists na nabanggit, pangalawang beses naman para sa Bayan Muna.

Politics of the people, politics advocating the interest of the people. Advocating change for the interest of the people. The documentary introduces the six progressive partylists advocating the politics of the people: Bayan Muna, Anakpawis, Gabriela Women’s Party, Migrante Partylist, Suara Bangsamoro, and the Anak ng Bayan Partylist (now the Kabataan Partylist). Five of the partylists participated for the first time in the 2004 elections. This was the second partylist elections participated by Bayan Muna.

Date Released: April 2004
Running Time: 30 mins
Video File Format: MPEG1 VCD

Watch in YouTube [part1] [part2] [part3]

Download Files (4) Click to Download

Pulitika_ng_Masa.part1.rar (76 MB)
Pulitika_ng_Masa.part2.rar (76 MB)
Pulitika_ng_Masa.part3.rar (76 MB)
Pulitika_ng_Masa.part4.rar (65 MB)

Important note: Files to be downloaded are RAR archives split into separate linked files. To extract the video file, completely download all the files and extract the 1st file (ex. file.part01.rar) using WinRAR

Download WinRAR 3.62 | Browse the RARLab Website


Gana Kita!

January 29, 2004

Gana Kita! (Tagumpay Tayo! / Victory!)

Ang Gana Kita! (Tagumpay Tayo!) ay isang dokumentaryo tungkol Sa tagumpay ng Bayan Muna sa Bikol. Ipinapakita sa Gana Kita! ang mga pampulitika at pang-ekonomyang tagumpay na nakamit ng mamamayan sa rehiyon at kung paano nila isinapuso ang pagsusulong sa pulitikang dala ng Bayan Muna – ang pulitika ng pagbabago.

Gana Kita! (Victory!) is a documentary about Bayan Muna’s victory in the Bicol Region. Gana Kita! showcases the political and economic victories of the people in the region and their whole-hearted struggle in advocating the politics of Bayan Muna – the politics of change.

Date Released: January 2004
Running Time: 48 mins 31 sec
Video File Format: MPEG1 VCD

Download Files (6) Click to Download

Gana_Kita.part1.rar (80 MB)
Gana_Kita.part2.rar (80 MB)
Gana_Kita.part3.rar (80 MB)
Gana_Kita.part4.rar (80 MB)
Gana_Kita.part5.rar (80 MB)
Gana_Kita.part6.rar (54 MB)

Important Note: Files to be downloaded are RAR archives split into separate linked files. To extract the video file, completely download all the files and extract the 1st file (ex. file.part01.rar) using WinRAR

Download WinRAR 3.62 | Browse the RARLab Website