Pulitika ng Masa

Pulitika ng Masa (Politics of the People)

Pulitika ng masa, pulitikang nagtataguyod sa interes ng masa. Nagtataguyod ng pagbabago para sa kapakanan ng masa. Ipinakikilala ng dokumentaryo ang anim na progresibong partylist na nagtataguyod sa pulitika ng masa: ang Bayan Muna, Anakpawis, Gabriela Women’s Party, Migrante Partylist, Suara Bangsamoro, at ang Anak ng Bayan Partylist (Kabataan Partylist sa kasalukuyan). Sa eleksyong 2004 unang lumahok ang limang partylists na nabanggit, pangalawang beses naman para sa Bayan Muna.

Politics of the people, politics advocating the interest of the people. Advocating change for the interest of the people. The documentary introduces the six progressive partylists advocating the politics of the people: Bayan Muna, Anakpawis, Gabriela Women’s Party, Migrante Partylist, Suara Bangsamoro, and the Anak ng Bayan Partylist (now the Kabataan Partylist). Five of the partylists participated for the first time in the 2004 elections. This was the second partylist elections participated by Bayan Muna.

Date Released: April 2004
Running Time: 30 mins
Video File Format: MPEG1 VCD

Watch in YouTube [part1] [part2] [part3]

Download Files (4) Click to Download

Pulitika_ng_Masa.part1.rar (76 MB)
Pulitika_ng_Masa.part2.rar (76 MB)
Pulitika_ng_Masa.part3.rar (76 MB)
Pulitika_ng_Masa.part4.rar (65 MB)

Important note: Files to be downloaded are RAR archives split into separate linked files. To extract the video file, completely download all the files and extract the 1st file (ex. file.part01.rar) using WinRAR

Download WinRAR 3.62 | Browse the RARLab Website

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: